Agen­da

Jahr 2020

Datum Ver­an­stal­tung Ort
Mitt­woch, 26. August 87. Dele­gier­ten­ver­samm­lung Rech­nung 2019 und Bud­get 2021 Löhin­gen

Jahr 2019

Datum Ver­an­stal­tung Ort
Mitt­woch, 28. August 86. Dele­gier­ten­ver­samm­lung Budget Berin­gen